என்னை தொடு!!
👇👇🏻👇👇🏻
[உங்கள் பெயர்]

[உங்கள் பெயர்]

[உங்கள் பெயர்]English
தங்கள் வாழ்வில் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்திட விநாயகரிடம் பிரார்த்திக்கிறேன்.!! விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள்!!

இனிய கணேஷ் சதுர்த்தி!!

“ [உங்கள் பெயர்] உங்களுக்கும் உங்கள் முழு குடும்பத்திற்கும் இனிய கணேஷ் சதுர்த்தி!!”

அனுப்புநர்- [உங்கள் பெயர்]