சிங்கத்தைத் தொடவும்!!
👇👇🏻👇👇🏻
[உங்கள் பெயர்]

[உங்கள் பெயர்]

[உங்கள் பெயர்]English


புதிய கற்பனை நாவ் ஜோத்ஸ்னா நாவ் பவர் புதிய வழிபாடு நவராத்திரியின் புனித சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறட்டும்

!!இனிய நவராத்திரி!!

“உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நவராத்திரி வாழ்த்துக்கள் [உங்கள் பெயர்]!!”

அனுப்புநர்- [உங்கள் பெயர்]