సింహాన్ని తాకండిో!!
👇👇🏻👇👇🏻
[నీ పేరు]

[నీ పేరు]

[నీ పేరు]English


మా దుర్గా మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు 9 రకాల ఆశీర్వాదాలను ప్రసాదించండి: కీర్తి, పేరు, సంపద, శ్రేయస్సు, ఆనందం, విద్య, ఆరోగ్యం, శక్తి & నిబద్ధత.!

!! మొదట తల్లిని ఆరాధించండి,
తరువాత కొంత పని చేయండి!!

“మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు [నీ పేరు]!!”

ద్వారా- [నీ పేరు]