నన్నుముట్టుకో!!
👇👇🏻👇👇🏻
[నీ పేరు]

[నీ పేరు]

[నీ పేరు]English
మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.. ఆ విఘ్నాదిపతి మీకు క్షేమ, స్థైర్య ఆయురారోగ్యాలు సిద్ధించాలని, సుఖసంతోషాలు చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా..

హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి!!

“ [నీ పేరు] మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి!!”

ద్వారా- [నీ పేరు]